Obchodní podmínky

1.Všeobecná ustanovení

a) Provozovatelem webu eshop.microtes.cz je firma MICROTES s.r.o., Strahovice 159, 747 24 Strahovice, IČ: 074 21 532

b) Realizováním objednávky Kupující akceptuje Všeobecné obchodní podmínky – Nákupní a Reklamační řád vyhlášené prodávajícím (dále jen „obchodní podmínky“). Vztahy kupujícího a prodávajícího se řídí platným zněním těchto obchodních podmínek, které jsou pro obě strany závazné, pokud není ve smlouvě stanoveno výslovně něco jiného. Obchodní podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího (MICROTES s.r.o.) a jeho zákazníků (kupujících) a ve svém platném znění tvoří obsah kupní smlouvy (o dodávce zboží), resp. je její nedílnou součástí. Všeobecné obchodní podmínky – Nákupní a Reklamační řád se použijí, není-li mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena samostatná rámcová/kupní/či jiná obdobná smlouva.

2. Předmět smlouvy

Předmětem smlouvy jsou pouze položky výslovně uvedené v kupní smlouvě - přijaté objednávce (dále jen zboží). Váhy, rozměry, kapacita, ceny, výkony a ostatní údaje obsažené na WWW stránkách eshop.microtes.cz, katalozích, prospektech a jiných tiskovinách jsou nezávaznými údaji z důvodu tiskových a publikačních chyb, pokud nebyly ve smlouvě výslovně uvedeny jako závazné. MICROTES s.r.o.(dále jen prodávající) se zavazuje, že bude svým odběratelům dodávat:

a) bezvadné zboží v souladu se specifikací nebo s vlastnostmi obvyklými pro daný druh zboží

b) vyhovující normám, předpisům a nařízením platným na území ČR

3. uživatelský účet

a) Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). V případě, že to webové rozhraní obchodu umožňuje, může kupující provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.

b) Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

c) Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.

d). Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

e) Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).

f) Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

4. Objednání zboží, uzavření smlouvy

a) Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí. Objednávka je návrhem na uzavření kupní smlouvy. Nebude-li prodávajícím oznámeno kupujícímu do 3 dní od doručení objednávky jinak, pak k uzavření kupní smlouvy se nevyžaduje formální potvrzení objednávky prodávajícím, smlouva vzniká samotným dodáním zboží kupujícímu. Prodávající si může v odůvodněných případech, zejména u objednávek zboží s vyšší celkovou hodnotou, vyhradit, že okamžikem uzavření smlouvy je doručení potvrzení o přijetí objednávky – v takovém případě bude zákazník o uzavření kupní smlouvy nebo o odmítnutí objednávky informován nejpozději do 3 dnů od doručení objednávky.

b) Prodávající je v závislosti na charakteru předmětu objednávky (množství zboží, výše ceny, náklady na přepravu, vzdálenosti apod..), vždy oprávněn žádat kupujícího o autorizaci objednávky vhodným způsobem, např. telefonicky či písemně. Odmítne-li kupující objednávku požadovaným způsobem autorizovat, považuje se objednávka za neplatnou.

c) Registrovaní zákazníci mohou využít řadu výhod nabízených prodávajícím po registraci na internetové stránce eshop.microtes.cz. O těchto akcích budou informováni emailovým zpravodajem.

5. Cena a platební podmínky

a) Nabídkové ceny uvedené na stránkách eshop.microtes.cz jsou platné v okamžiku objednání a jsou uvedeny bez DPH. Prodávající si vyhrazuje právo tiskových chyb a změny cen, v případě změny peněžních kurzů, výrazném nárůstu inflace nebo při výrazných změnách dodavatelských podmínek u výrobců a ostatních dodavatelů zboží. Dle uvedených podmínek může být cena navýšena o poplatek za poštovné. Ceny se vztahují k vyobrazeným a popsaným produktům. Ceny v internetovém obchodu mohou být měněny bez předchozího upozornění. Závaznou cenou se rozumí cena specifikovaná v automaticky generovaném nebo osobně zaslaném potvrzení objednávky.

b) Kupní cenu uhradí kupující převodem na základě faktury.

c) Faktura vystavená na základě kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím je současně daňovým dokladem. Převzetí zboží kupujícím je možné až po jeho úplném zaplacení  pokud není dohodnuto jinak.

d) K ceně zboží bude dle zvoleného způsobu doručení zásilky připočítáno poštovné, které se kupující zavazuje uhradit společně s cenou zboží. Poštovné není účtováno v případně osobního odběru

6. Dopravní podmínky, poštovné

Přehled možných způsobů doručení běžných zásilek a jejich cen (pokud není v našich nabídkách uvedeno jinak).

DPD - private (v rámci ČR)

 140 Kč bez DPH, v případě dobírky 190 Kč bez DPH

DPD - private (na Slovensko)

 12 Eur bez DPH

Osobní odběr (Strahovice 159)

 bez poplatku

U rozměrných nebo težkých zásilek je dopravné stanoveno na základě kalkulace od dopravce. Jedná se zejména o velká posuvná měřítka, pravítka, desky a větší přístroje.

7. Dodací lhůta

Dodací lhůta začíná běžet ode dne obdržení závazné objednávky za podmínky obdržení všech podkladů, které jsou nutné pro včasné vyřízení dodávky. V případě, že zboží je na skladě, zavazuje se prodávající je vyexpedovat nebo předat dopravci do 3 pracovních dnů. Dodací lhůta bude přiměřeně k okolnostem prodloužena, jestliže zpoždění je způsobeno vyšší mocí nebo okolnostmi nezaviněnými prodávajícím.

Kupující je povinen zboží od přepravce řádně převzít, zkontrolovat neporušenost obalů, počet balíků a v případě jakýchkoliv závad neprodleně oznámit přepravci zjištěné vady. Faktura a daňový doklad jsou pak přiloženy v označeném balíku.

8. Záruka, servis

Záruční doba na vady dodaného zboží začíná běžet ode dne předání zboží kupujícímu. Prodávající poskytuje záruku za jakost a úplnost dodávky. Záruční doba je dle Občanského zákoníku (40/1964 Sb. v platném znění) 24 měsíců. V případě, že zákazníkem je podnikatelský subjekt, řídí se tyto vztahy ustanovením Obchodního zákoníku (531/1991 Sb. v platném znění). Zjistí-li kupující při převzetí zboží vady, musí tyto skutečnosti sdělit prodávajícímu vždy písemně doporučeným dopisem, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 3 dnů od převzetí zboží. Reklamace je možné řešit i telefonicky na kontaktních číslech v pracovních dnech v době od 8:00-16:00 příp. e-mailem na eshop@microtes.cz

9. Odstoupení od smlouvy

Kupující, který je spotřebitelem, je v souladu s § 53 odst. 7 občanského zákoníku oprávněn od uzavření smlouvy odstoupit i bez uvedení důvodů a bez jakékoli sankce, a to ve lhůtě 14 dní od doručení zboží. To neplatí pro osobní odběry na pobočce Pod kaštany 23, Brno, zde není naplněn § 53 odst. 7 občanského zákoníku a pro objednávky objednané jinak než v E-schop formulářem. V případě uplatnění § 53 odst. 7 občanského zákoníku bude kupujícímu oproti vrácení zboží vrácena kupní cena.

  • odešlete email na obchod@microtes.cz s textem: "Chci jednostranně odstoupit od smlouvy ze dne DD.MM.RRRR č. (číslo objednávky) a požaduji vrácení uhrazené částky za zboží na na účet (uveďte prosím číslo účtu)." Datum a podpis. Případně je možné uvést i jiný text obdobného charakteru, který bude vyjadřovat projev vůle odstoupit od smlouvy.

  • zboží musí být naprosto neporušené, neponičené a nenačaté a ve stejném stavu jak bylo doručeno.

  • k zásilce musí být přiložen daňový doklad, který Vám byl zaslán společně se zbožím.

  • zboží odeslat běžným balíkem (doporučujeme pojistit, neposílat na dobírku - takové zásilky nepřebíráme).

  • zákazník musí doručit zásilku do 14 dnů od obdržení zboží zpět na naši adresu

V případě odstoupení od smlouvy, zavazujeme se Vás neprodleně kontaktovat e-mailem nebo telefonicky a domluvíme s Vámi další postup (náhrada objednaného zboží jiným, zrušení objednávky, atd.). Nebude-li sjednáno jinak, při splnění všech výše uvedených podmínek pro vrácení zboží Vám peníze za zboží zašleme složenkou nebo převodem na Váš účet, a to nejpozději do 10 pracovních dnů po fyzickém obdržení zboží, nejpozději však do 30 dnů od doručení odstoupení od smlouvy.

Paragraf 53 odst. 10 občanského zákoníku stanoví, že pokud spotřebitel odstoupí v zákonné 14 denní lhůtě od smlouvy nebo pokud si zboží nepřevezme, má dodavatel právo na náhradu skutečně vynaložených nákladů. Jedná se o náklady spojené s dopravou, pokud je nesl prodávající. Náklady spojené s dodáním zboží nejsou kupní cenou, která bude vrácena a dodavatel má právo vymáhat náklady na dopravu i v případě dodání na dobírku.

Kupující ,který je spotřebitelem, má právo odstoupit od objednávky kdykoliv před expedicí zboží a bez jakéhokoliv postihu. Stornovat lze buď telefonicky nebo emailem na eshop@microtes.cz s textem: „Odstupuji od objednávky ze dne DD.MM.RRRR č.(číslo objednávky)“

10. Zrušení objednávky ze strany provozovatele

Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v těchto případech:

a) zboží se již nevyrábí nebo nedodává

b) změnila se výrazným způsobem cena

V případě, že tato situace nastane, zavazujeme se Vás neprodleně kontaktovat e-mailem nebo telefonicky a domluvíme s Vámi na další postup (náhrada objednaného zboží jiným, zrušení objednávky). V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou kupní cenu, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet do 10 pracovních dnů, nejpozději však do 30 dnů od storna objednávky ze strany prodávajícího.

11. Ochrana osobních údajů

Vaše osobní data jsou důvěrná a jsou zpracovávána pouze za účelem vyřízení Vaší objednávky. Nejsou poskytována žádným třetím subjektům, s výjimkou partnerů zajišťujících platební styk případně dopravu v souvislosti s Vaší objednávkou (např. banky, dopravce). Neprodáváme, nezpřístupňujeme ani jinak neposkytujeme vaše data žádné třetí straně. Vážíme si vaší důvěry a chráníme vaše soukromá data před zneužitím.

Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

12. Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetové stránce prodávajícího v den odeslání elektronické objednávky tehdy, není-li mezi účastníky písemně dohodnuto něco jiného. Při trvalém smluvním vztahu (je-li písemně uzavřena rámcová kupní smlouva) má kupující právo odstoupit od rámcové smlouvy, dojde-li po podpisu smlouvy k podstatné negativní změně obchodních podmínek. Odešle-li kupující objednávku po dni, v němž nabyla platnosti negativní změna podmínek, platí, že se změnou souhlasí a není již oprávněn od rámcové smlouvy odstoupit. Odstoupení je účinné okamžikem jeho doručení prodávajícímu, nevztahuje se však na zásilku již předanou dopravci k doručení kupujícímu. Odesláním elektronické objednávky kupující bez výhrad akceptuje veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, jakož i v den odeslání objednávky platnou výši ceny objednávaného zboží (včetně příp. expedičních a dopravních nákladů) uvedenou v ceníku na internetové stránce, nebude-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak. Účastníci se výslovně ve smyslu ust. § 262 odstavec 1 obchodního zákona dohodli, že není-li těmito obchodními podmínkami výslovně stanoveno jinak, řídí se jejich práva a povinnosti vyplývající ze smlouvy obchodním zákoníkem, zejména jeho ust. § 409 a násl. a ostatními právními předpisy České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č. 40/1964 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.).